Người Giấy 2018

GIẤY Người: Pom Klementieff

Tất cả những nhà tư tưởng sáng tạo, những nhà lãnh đạo xã hội và những người tiên phong kiên quyết đang định hình nền văn hóa ngay bây giờ.

GIẤY Người: Art Hoe Collective

Tất cả những nhà tư tưởng sáng tạo, những nhà lãnh đạo xã hội và những người đi tiên phong kiên quyết đang định hình nền văn hóa ngay bây giờ.

GIẤY Người: Alexi và Giada Lubomirski

Tất cả những nhà tư tưởng sáng tạo, những nhà lãnh đạo xã hội và những người tiên phong kiên quyết đang định hình nền văn hóa ngay bây giờ.

GIẤY Người: Henry Golding

Tất cả những nhà tư tưởng sáng tạo, những nhà lãnh đạo xã hội và những người tiên phong kiên quyết đang định hình nền văn hóa ngay bây giờ.

GIẤY Người: Michelle Wolf

Tất cả những nhà tư tưởng sáng tạo, những nhà lãnh đạo xã hội và những người đi tiên phong kiên quyết đang định hình nền văn hóa ngay bây giờ.